Právo obchodných spoločností

 • zakladanie obchodných spoločností
 • zmeny zapísaných údajov o obchodných spoločnostiach
 • kapitálové akvizície, zlúčenie, splynutie a rozdelenie obchodných spoločností
 • zrušenie a likvidácia obchodných spoločností
 • zastupovanie pred registrovým súdom, živnostenským úradom a inými inštitúciami
 • zastupovanie v súdnych sporoch

Obchodné zmluvy

 • príprava a posudzovanie obchodných zmlúv
 • správa a vymáhanie pohľadávok
 • náhrada škody
 • konkurzy – spisovanie návrhov na vyhlásenie konkurzu, prihlasovanie pohľadávok
 • právne rozbory, stanoviská a poradenstvo
 • zastupovanie v súdnych sporoch

Súťažné právo

 • ochrana obchodného mena, dobrej povesti a obchodného tajomstva
 • nekalá súťaž
 • ochrana hospodárskej súťaže